Nhiều bạn hay PM hỏi mình là cách bật và tìm link RSS Feed trên Magento 2.x ở đâu. Và dưới đây là cách của mình nhé.

Cách bật RSS Feed trên Magento 2.x

Mình tạm thời làm theo cách này:
https://docs.magento.com/m2/ee/user_guide/marketing/rss-feed.html

Cách lấy link RSS Feed

Ngay trong cách bật đã có cách để lấy link RSS, nhưng nếu bạn dùng themes khác, thì Footer có thể sẽ không hiểu thị link để vào sau: (Link mặc định của Magento 2

domain. com/rss/

Nếu bạn làm theo và nhận lỗi trả về, hãy bấm F5 để nó nhảy ra đường link gốc có dạng:

domain. com/rss/feed/index/store_id/1/type/new_products/

OK, giờ hãy thử nhé

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...