Nhiều bạn thường xuyên Setup nhiều Website Wordpres với tên miền phụ, nhưng các Email được gửi ra mặc định hay có kiểu: no-reply@sub.your-domain .com…v…v

Và dưới đây là cách Set mặc định các Email được gửi ra từ 1 email quy ước sẵn: no-reply@your-domain.com

Bạn tìm tới File: functions.php trong themes đang kích hoạt nhé, thêm code sau vào cuối cùng: (lưu ý nhớ thay dòng 2 thành email của bạn nhé:

//* GAFABA DEFAULT EMAIL SEND
add_filter('wp_mail_from', function ($email){
   return 'news@gafaba.com';
});

Chúc các bạn thành công nhé

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...