Nếu bạn đang dùng wpdownloadmanager Pro: The API developer key is invalid. khi dùng Add-on Google Drive Explorer

Thông báo lỗi như sau:

The API developer key is invalid.

Lỗi này bạn cần phải xử lý như sau:

In API/Developer/Browser key is not needed if oAuthToken is used

Bạn tìm tới file: picker.php và xóa dòng này nhé:

Và thử lại kết quả nhé. Nếu không được, có các bạn có thể bình luận phía dưới nhé

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...