1. Bài viết mới và nội dung KHÔNG ĐƯỢC copy quá 30%
  2. Chỉ được Up 1 hình ảnh làm hình ảnh đại diện bài viết, các hình ảnh khác bạn vui lòng up lên Google Photo, Imgur (khuyến khích) rồi paste link vào
  3. Cho phép chèn 01 B.a.c.k.l.i.n.k quay về trang của bạn,
  4. Không troll, đã kích, TIN GIẢ, vi phạm pháp luật…