[Fixed Magento 2.3.x] The checksum failed vertex/module-tax

Bạn đang gặp lỗi này khi nâng cấp Magento 2.1.x 2.2.x lên 2.3.x? Lỗi này Fix như sau: Vertex không phải là Core Module chính trên Magento 2, nên vì thế bạn có thể xóa nó không cho nó tiến hành trong quá trình cài đặt hoặc Upgrade bằng cách Edit File composer.json và thêm vào dưới […]