[Q] Kết nối Server bằng SSH với Port khác trong OS X

HỎI: [su_quote]Tôi muốn kết nối với VPS (Linux) trong OS X bằng SSH – Nhưng làm cách nào để kết nối nếu tôi thay đổi cổng SSH thành 5000 thay vì mặc định là 22?[/su_quote] ĐÁP: Bạn dùng command sau nhé: Ví dụ: VPS của tôi có IP là 123.345.222.123 và User là ROOT Rồi […]