Cách khôi phục mật khẩu HIKVision bằng Email

Khôi phục mật khẩu hay Reset mật khẩu HIKVision bằng Email: Cách này bạn chú ý là phải và bắt buộc bạn đã làm bước thêm email trước (chính là lúc cài đặt đầu ghi này đó). Bạn xem video dưới nhé. Tiếp tục, khôi phục mật khẩu HIKVision bằng Email: