Khôi phục mật khẩu hay Reset mật khẩu HIKVision bằng Email:

Cách này bạn chú ý là phải và bắt buộc bạn đã làm bước thêm email trước (chính là lúc cài đặt đầu ghi này đó). Bạn xem video dưới nhé.

Tiếp tục, khôi phục mật khẩu HIKVision bằng Email:

[su_box title=”Nếu bạn chưa cài Email ở trên, thì vui lòng cem bài dưới” box_color=”#25982B”]+ Khôi phục mật khẩu cho đầu ghi HIKVISION[/su_box]

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...