Posted inSEO Tips

Thuộc tính “nofollow” – cách mới để xác định bản chất của liên kết

Gần 15 năm trước, thuộc tính nofollow đã được giới thiệu như một phương tiện giúp chống spam link. Nó cũng nhanh chóng trở thành một trong những phương pháp được Google khuyến nghị để gắn cờ các liên kết được tài trợ hoặc liên quan đến quảng cáo. Nó đã phát triển kể từ khi nofollow được giới […]