Có thể nhiều bạn khi cài đặt setup email dùng API từ SendGrid, Amazon SES để gửi email mặc định trên thì hệ thống lại không gửi được, mặc dù các cấu hình đã đúng nhưng vẫn không gửi được email, bạn chú ý check như sau nhé:

Discourse Can’t send test email with API Amazon SES, SendGrid …

Tìm và edit file config 1 chút nhé

cd /var/discourse
nano containers/app.yml

Tìm dòng cấu hình SMTP bỏ dấu # và sửa thành

DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true           # (optional, default true)

Kéo xuống cuối tìm dòng này, và sửa y chang như vậy nhé (chú ý là Email phải đúng với Email đã Verify trong SES hoặc Sendgrid

- exec: rails r "SiteSetting.notification_email='news @ gafaba.com'"

Sau khi Edit xong nhớ lưu và Build lại APP bằng command sau nhé

./launcher rebuild app

Và cuối cùng là thử nhé…

Bạn có bỏ lỡ bài viết mới từ chúng tôi? Hãy đăng ký nhận thông báo qua Email ngay.


       

Tham gia thảo luận (Nhớ check vào ô thông báo để nhận được thông báo khi có người phản hồi nhé)

Cùng thảo luận nhé! (Nhớ check vào ô thông báo, để nhận thông báo khi có người thảo luận nhé)