Dưới đây là cách mà mình hay làm để giảm bớt time câu lệnh để tạo cách tạo User, Pass, Database của Nginx trên Centminmod

Download Git và chạy

mkdir -p /root/tools
cd /root/tools/
wget -O tooldata.sh https://bitbucket.org/soceduteams/mariadb/raw/c11e68fc495a48eb50dd653a5e37c76b1461dcfd/tooldata.sh
chmod +x tooldata.sh

Tạo MySQL user/pass, MySQL database, và grant privileges database

/root/tools/tooldata.sh setuserdb

Thay đổi mật khẩu user MySQL đã tạo

/root/tools/tooldata.sh setpass

Xóa user MySQL

/root/tools/tooldata.sh deluser

Hiển thị Grant privileges

/root/tools/tooldata.sh showgrants

Tham khảo thêm: https://bitbucket.org/soceduteams/mariadb/src/master/

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...