Bước 01: Cài đặt Centminmod

Bước 2: Stop CSF

Bước 3: Update core

Bước 4: Update or Downgrade PHP

Bước 5: Add tên miền có SSL của Let’s Encrypt – Free SSL/TLS Certificates trên Centminmod:

  • Bước đầu tiên của việc làm này là tạo File có tên custom_config.inc với nội dung như sau:
  • Save lại và Up lên theo Path sau:
/etc/centminmod/custom_config.inc
  • Nhớ chọn mục 05 để recompile PHP
  • Tiếp tục ta lại tiếp bước thêm addon tên miền:
  • Chọn mục 2: Add Nginx vhost domain

Rồi điền tên miền vào…tất nhiên khi hỏi có SSL không thì bạn phải bấm YES để Centminmod tiến hành cài nhé Xong, coi như xong bước cài đặt tên miền nhé…

acccc.domain.com > ten mien cua ban

Bước 06: Tạo Database:

Created Database

** 1) Tạo Database: **

$ mysqladmin -u root -p create DATABASE_NAME

Sau đó nhập pass ROOT nhé:

Ví dụ:

$ mysqladmin -u root -p create mautic

Nhập MySQL root password: (của bạn)

** 2) Tạo User và Pass cho MySQL **

$ mysql -u root -p -e "CREATE USER 'TEN-USER'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MAT-KHAU';"

sau đó nó sẽ yêu cầu nhập pass (Pass ở đây là Pass MySQL Root nhé)
Ví dụ:

$ mysql -u root -p -e "CREATE USER 'mauticuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '86tAHdj852016';"

Pass MySQL Root:

3) Gán User và Datanase, và phân quyền cho User đó:

$ mysql -u root -p -e "GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, REFERENCES, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, EXECUTE, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, TRIGGER ON **DATABASENAME**.* TO 'user'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;"

sau đó nó sẽ yêu cầu nhập pass (Pass ở đây là Pass MySQL Root nhé)
Ví dụ:

$ mysql -u root -p -e "GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, REFERENCES, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, EXECUTE, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, TRIGGER ON mautic.* TO 'mauticuser'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;"

Nhập Pass Root nhé:

4) Kiểm tra lại xem Database và cấu hình trên đã chạy hay chưa?

$ mysql -u TEN-USER -p

===> Lúc này nó sẽ hỏi Password của User, nhập vào xem nó có báo Login thành công không?

Check xem đã có Database cần tạo trong User đó chưa

$ mysql> show databases;

View Post

Bước 07: Download phiên bản mới và cài đặt Mautic bình thường nhé

Bước 08: Add Cron

Copy Cron

$ crontab -l > mwcron
$ echo "*/5 * * * * /usr/local/bin/php /home/nginx/domains/public/app/console mautic:segments:update >/dev/null 2>&1" >> mwcron

$ echo "*/5 * * * * /usr/local/bin/php /home/nginx/domains/public/app/console mautic:campaigns:rebuild >/dev/null 2>&1" >> mwcron

$ echo "*/5 * * * * /usr/local/bin/php /home/nginx/domains/public/app/console mautic:emails:send >/dev/null 2>&1" >> mwcron

Cài đặt MWCron này:

$ crontab mwcron

Xóa MWCron này:

$ rm mwcron

Sau đó Restart lại toàn bộ Cron + add Cron

$ service crond status 
$ service crond restart 
$ chkconfig crond on

Hỏi/Đáp lỗi khi cài đặt Mautic trên VPS

Hỏi: Sau khi Up code lên để Install thì hệ thống báo như sau: The site is currently offline due to encountering an error. If the problem persists, please contact the system administrator. (System administrators, check server logs for errors.)

Trả lời: Lỗi này là do thư mục và File bạn chưa CHMOD nó (Permission errors). Và bạn vào thư mục gốc cài Mautic trên VPS, và chmod toàn bộ lại như sau:

Hỏi: Có tài liệu hay Video hướng dẫn cơ bản sử dụng Mautic không?

Trả lời: Có, bạn có thể Học Online tại đây nhé: Hướng dẫn Cơ bản Mautic – Marketing Automation

Bạn có bỏ lỡ bài viết mới từ chúng tôi? Hãy đăng ký nhận thông báo qua Email ngay.


       

Tham gia thảo luận (Nhớ check vào ô thông báo để nhận được thông báo khi có người phản hồi nhé)

Cùng thảo luận nhé! (Nhớ check vào ô thông báo, để nhận thông báo khi có người thảo luận nhé)