Hướng dẫn cách cài đặt Mautic trên VPS (Centminmod)

Bước 01: Cài đặt Centminmod

https://gist.github.com/tongdaitructuyen/62a98c562300be424b5bb26b77abeef5

Bước 2: Stop CSF

https://gist.github.com/tongdaitructuyen/048632143388f1fbd7ab6218ae354e2e

Bước 3: Update core

https://gist.github.com/tongdaitructuyen/0f621b7246996d9508fa283428b36173

Bước 4: Update or Downgrade PHP

Bước 5: Add tên miền có SSL của Let’s Encrypt – Free SSL/TLS Certificates trên Centminmod:

 • Bước đầu tiên của việc làm này là tạo File có tên custom_config.inc với nội dung như sau:
https://gist.github.com/tongdaitructuyen/17a30704d59279907ce3f383a88d3b33
 • Save lại và Up lên theo Path sau:
/etc/centminmod/custom_config.inc
 • Nhớ chọn mục 05 để recompile PHP
 • Tiếp tục ta lại tiếp bước thêm addon tên miền:
https://gist.github.com/tongdaitructuyen/491d910551c2e523acf8b9480e13c464
 • Chọn mục 2: Add Nginx vhost domain

Rồi điền tên miền vào…tất nhiên khi hỏi có SSL không thì bạn phải bấm YES để Centminmod tiến hành cài nhé Xong, coi như xong bước cài đặt tên miền nhé…

acccc.domain.com > ten mien cua ban

Bước 06: Tạo Database:

Created Database

** 1) Tạo Database: **

$ mysqladmin -u root -p create DATABASE_NAME

Sau đó nhập pass ROOT nhé:

Ví dụ:

$ mysqladmin -u root -p create mautic

Nhập MySQL root password: (của bạn)

** 2) Tạo User và Pass cho MySQL **

$ mysql -u root -p -e "CREATE USER 'TEN-USER'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MAT-KHAU';"

sau đó nó sẽ yêu cầu nhập pass (Pass ở đây là Pass MySQL Root nhé)
Ví dụ:

$ mysql -u root -p -e "CREATE USER 'mauticuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '86tAHdj852016';"

Pass MySQL Root:

3) Gán User và Datanase, và phân quyền cho User đó:

$ mysql -u root -p -e "GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, REFERENCES, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, EXECUTE, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, TRIGGER ON **DATABASENAME**.* TO 'user'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;"

sau đó nó sẽ yêu cầu nhập pass (Pass ở đây là Pass MySQL Root nhé)
Ví dụ:

$ mysql -u root -p -e "GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, REFERENCES, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, EXECUTE, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, TRIGGER ON mautic.* TO 'mauticuser'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;"

Nhập Pass Root nhé:

4) Kiểm tra lại xem Database và cấu hình trên đã chạy hay chưa?

$ mysql -u TEN-USER -p

===> Lúc này nó sẽ hỏi Password của User, nhập vào xem nó có báo Login thành công không?

Check xem đã có Database cần tạo trong User đó chưa

$ mysql> show databases;

View Post

Bước 07: Download phiên bản mới và cài đặt Mautic bình thường nhé

Bước 08: Add Cron

Copy Cron

$ crontab -l > mwcron
$ echo "*/5 * * * * /usr/local/bin/php /home/nginx/domains/public/app/console mautic:segments:update >/dev/null 2>&1" >> mwcron

$ echo "*/5 * * * * /usr/local/bin/php /home/nginx/domains/public/app/console mautic:campaigns:rebuild >/dev/null 2>&1" >> mwcron

$ echo "*/5 * * * * /usr/local/bin/php /home/nginx/domains/public/app/console mautic:emails:send >/dev/null 2>&1" >> mwcron

Cài đặt MWCron này:

$ crontab mwcron

Xóa MWCron này:

$ rm mwcron

Sau đó Restart lại toàn bộ Cron + add Cron

$ service crond status 
$ service crond restart 
$ chkconfig crond on

Hỏi/Đáp lỗi khi cài đặt Mautic trên VPS

Hỏi: Sau khi Up code lên để Install thì hệ thống báo như sau: The site is currently offline due to encountering an error. If the problem persists, please contact the system administrator. (System administrators, check server logs for errors.)

Trả lời: Lỗi này là do thư mục và File bạn chưa CHMOD nó (Permission errors). Và bạn vào thư mục gốc cài Mautic trên VPS, và chmod toàn bộ lại như sau:

https://gist.github.com/tongdaitructuyen/d7f99e9ba115326bd250120b4c2c3eef

Hỏi: Có tài liệu hay Video hướng dẫn cơ bản sử dụng Mautic không?

Trả lời: Có, bạn có thể Học Online tại đây nhé: Hướng dẫn Cơ bản Mautic – Marketing Automation

Đăng ký nhận bản tin qua Email

Đừng lo lắng, chúng tôi không bán thông tin cho đơn vị khác


Mr. Hugo

Mr. Hugo

Thích chia sẻ, thích nghiên cứu, thích đủ thứ...

Tham gia thảo luận cùng chúng tôi để nhận những phần quà giá trị hàng tuần

   Hãy bình luận nào

   Gafaba.com
   Logo
   Compare items
   • Total (0)
   Compare